Μελέτες συντήρησης

Η εταιρεία μας έχει εκπονήσει επιτυχώς πλήθος μελετών συντήρησης τοιχογραφιών, φορητών εικόνων, τέμπλων και νεοκλασικών κτηρίων (οροφογραφίες-τοιχογραφίες), καθώς και μελέτες συντήρησης πλαστικού διακόσμου ναών και κτηρίων (μαρμάρινα έργα, γύψινα διακοσμητικά, κεραμικά και μεταλλικά στοιχεία). Όλες οι μελέτες μας έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Αρχαιοτήτων και Νεωτέρων Μνημείων, κατόπιν γνωμοδοτήσεων του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ), των Συμβουλίων Νεωτέρων Μνημείων και των Τοπικών Συμβουλίων των Περιφερειών.

Οι μελέτες μας είναι πάντα σύμφωνες με τις απαιτήσεις που έχει θέσει το Υπουργείο Πολιτισμού. Περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την καλύτερη καταγραφή και κατανόηση της κατάστασης διατήρησης των έργων τέχνης και κτηρίων, με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των φθορών και συντήρησή τους. Η συνεργασία μας με τους αρμόδιους φορείς είναι συνεχής και αρμονική με απώτερο σκοπό τη διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Οι μελέτες συντήρησης περιλαμβάνουν συνήθως τα εξής:

  • Ιστορικά στοιχεία και περιγραφή του υπό μελέτη αντικειμένου
  • Φωτογραφική τεκμηρίωση της κατάστασης διατήρησης
  • Καταγραφή των περιβαλλοντικών συνθηκών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με ειδικά όργανα καταγραφής (θερμοκρασία, σχετική υγρασία)
  • Μέτρηση της υγρασίας στην επιφάνεια του έργου (για τοιχογραφίες)
  • Εντοπισμός και ανάλυση των παραγόντων και των αιτιών φθοράς
  • Ψηφιακή σχεδιαστική αποτύπωση των φθορών
  • Προτάσεις συντήρησης.

Μελέτες συντήρησης τοιχογραφιών σε μνημεία και ναούς

Η μελέτη συντήρησης των τοιχογραφιών ενός ναού περιλαμβάνει την επιτόπια προκαταρκτική λήψη στοιχείων, την επεξεργασία τους και τη σύνταξη της τελικής μελέτης.

Κατάλογος εγκεκριμένων μελετών συντήρησης

Παραθέτουμε ενδεικτικό κατάλογο με μελέτες συντήρησης που έχει πραγματοποιήσει η εταιρεία μας, οι οποίες έχουν λάβει έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού.