Η μελέτη συντήρησης των τοιχογραφιών ενός ναού περιλαμβάνει την επιτόπια προκαταρκτική λήψη στοιχείων, την επεξεργασία τους και τη σύνταξη της τελικής μελέτης.

Η προκαταρκτική εξέταση περιλαμβάνει εργασίες όπως:

  • Λήψη φωτογραφιών για την τεκμηρίωση της κατάστασης διατήρησης των τοιχογραφιών
  • Ψηλάφηση και εντοπισμός φθορών που δεν είναι ορατές από απόσταση
  • Λήψη μετρήσεων υγρασίας στην επιφάνεια των τοιχογραφιών
  • Τοποθέτηση μηχανήματος καταγραφής των περιβαλλοντικών συνθηκών (θερμοκρασία, σχετική υγρασία %RH) εντός του ναού
  • Τοπικές δοκιμές καθαρισμού για τη διαπίστωση της κατάστασης διατήρησης των χρωματικών στρωμάτων και τον εντοπισμό τυχόν επιζωγραφίσεων.

Στη συνέχεια τα στοιχεία που συλλέγονται αξιολογούνται κατάλληλα προκειμένου να εντοπιστούν και να αιτιολογηθούν οι φθορές. Η ψηφιακή αποτύπωση περιλαμβάνει την αποτύπωση των τοιχογραφιών και των φθορών ανά στρώμα κατασκευής (υπόστρωμα, ζωγραφική επιφάνεια) και κατά είδος φθοράς, με τη βοήθεια υπολογιστή, 

Όλα τα παραπάνω στάδια είναι απαραίτητα για την τελική πρόταση των εργασιών συντήρησης, που σκοπό έχουν την άρση των φθοροποιών παραγόντων, την αποκατάσταση όλων των στρωμάτων κατασκευής και την τελική αισθητική παρουσίαση του τοιχογραφικού διακόσμου.